Sienos / Walls

„Išeik į kiemą“ Grigiškėse: kai lašišos išlipa į krantą. Vilniaus miesto savivaldybės projektas skirtas išgražinti takelį Grigiškėse su užduotėlėmis vaikams spalvinti, sujungti piešinio taškelius, įveikti labirintą ar šokinėti „klases“. Tarp visų užduočių „nardo“ žuvys ir „guli“ išbarstyti žaisliukai. Šiuos elementus, pasakoja įdomias Grigiškių istorijas.

(English) "Go to the yard" in Grigiškės: when the salmon come ashore. The project of the Vilnius city municipality is intended to beautify the track in Grigiškės with tasks for children to color, connect the dots of a drawing, go through a labyrinth or jump "classes". Among all the tasks, the fish "dive" and the scattered toys "lie". These elements tell interesting stories of Grigiškės city.

Straipsnis - https://vilnius.lt/lt/2023/06/01/iseik-i-kiema-grigiskese-kai-lasisos-islipa-i-kranta/?fbclid=IwAR1IOd71MJM3ekIDFXxdhFPppYdah3bz2Ms-p8R0UKSl70G13BeS430bT4Y

Piešinys ant takelio kaip užduotėlės vaikams, projektas „Išeik į kiemą“ Grigiškėse, 2023 m.

/ Painting on the pathway like a tasks for the children's, project "Go to the yard" in Grigiškės, 2023 year

„Bernardino Sieniečio įamžinimas“ Vilniaus miesto savivaldybės „Kuriu Vilnių“ projektas 2021 m.
/„Bernardin from Siena immortalization“ Vilnius municipality „Kuriu Vilniu“ project, 2021 year.

2021 metai mano kūryboje buvo įsiminti dėl dar vieno svarbaus kūrinio. Vilniaus savivaldybė tais metais inicijavo konkursą „Kuriu Vilnių“, kuriame dalyvavo 188 dalyviai. Iš jų komisijos nariai atrinko 12 projektų, tarp jų – ir manąjį neofreskos projektą „Bernardino Sieniečio įamžinimas“. Ugnies technika sukurdamas suodžius Bernardiną Sienietį įamžinau ant buvusio moterų bernardinių vienuolyno sienos Užupyje (Malūnų g. 3, Vilnius) pastato, Vilniaus senamiestyje. Prieš kurdamas eskizą, svarsčiau, ką galėčiau sukurti ant šio pastato sienos. Nusprendžiau pasidomėti pastato istorija: pasikalbėjau su namo gyventojais, taip pat susitikau ir pasikalbėjau su Bernardinų vienuolyno vienuoliais. Jie man parodė Pietro di Giovanni 45 D’Ambrogio (1410–1449 m.) viduramžių tapybos kūrinio reprodukciją, kurioje, pasak vienuolių, Bernardinas Sienietis pavaizduotas tiksliausiai. Tuomet man ir kilo piešinio idėja.

(English) This project was Vilnius capital of Lithuania municipality initiated the contest "Kuriu Vilnių" in which 188 artists with sculptures and other art contests in city participated. Among them, the commission members selected 12 projects, including my mural project "Immortalization of Bernardin from Sienna".

(English) I used fire technique to create soots. This way from sacral fire I created fragile soot mural that immortalized Bernardin from Siena on the wall of the former women's Bernardine monastery building in the old town of the capital Vilnius, near St Anne's Church (Malūņu str. 3, Vilnius). Before creating a sketch, I thought about what I could create on the wall of this building. I decided to look into the history of the building: I talked to the residents of the house, and I also met and talked with the monks of the Bernardine Monastery. They show me a reproduction of a medieval painting by Pietro di Giovanni 45 D'Ambrogio (1410-1449) which, according to the monks, is the most accurate representation of Bernardin from Siena. That's when the idea for the drawing came to me.

Nuorodos į straipsnį/Link - https://vilnius.lt/lt/2021/10/15/buvusio-moteru-vienuolyno-siena-papuose-ugnies-neofreska/

Vilniaus aeroklubo angaras, kuriame laikomi lektuvams ir sklandytuvams skirta technika, ant milžiniškų durų pavaizdavau tas pačias mechanikos dalis, prietaisus, vejo matuoklius ir vieną sklandytuvą, kuris atsikabinęs nuo lektuvo jau sklando.

(English) The hangar of the Vilnius Aeroclub, where the equipment for airplanes and gliders is kept, the same mechanical parts, devices, lawn meters and one glider, which is already flying after being detached from the airplane, are depicted on the giant doors.

Nuoroda/Link - https://www.kaunokolegija.lt/muf/jaunojo-dizainerio-piesinys-puosia-vilniaus-aerokluba/?fbclid=IwAR0WYY6D7tEcvYOCEyND9M4GWVsH1H5UtwGlqD9AzG48G3UOo24NJXYZ4Vo

Vilniaus aerokluo angaras, 2020 m.

/ Vilnius city Aeroclub hangar, 2020 year.

Savivaldybei reikėjo atnaujinti senus troleibusus prieš tai su jais atsisveikinant, dėl to kvietė menininkus dalyvauti konkurse. Tarp konkuro nugalėtoju buvo ir mano iliustracija kurioje vaizdavau miesto vardo užrašą ir miesto pagrindinį simbolį - Taurą. Piešinį igyvendinau ant troleibuso.

(English) The municipality needed to renew the old trolleybuses before saying goodbye to them, so they invited artists to participate in the competition. Among the winners of the competition was my illustration in which I depicted the inscription of the city's name and the main symbol of the city - Taurus. I realized the drawing on a trolley bus, which was running in the city.

Kauno savivaldybės troleibusas, projektas „Atia senienos, Sveikos naujienos“, Kaunas 2020 m.

/ Kaunas municipality trolleybus, project „Godbye old things, Hello new things!“, Kaunas, 2020 year

Idėją pasiūlė užsakovas, o tiksliau parodė man pavizdį kuriame buvo pavaizduota keturkoja vaza, bet tuo pačiu metu norėjo užpildyti visa pailgą sieną. As pabandžiau į tai pažvelgti kūrybiškai ir išspręsti šitą problemą pripiešdamas vaizdus taip, kad atrodytų, kad ta keturkoja vaza keliauja per keturis metu laikus!

(English) The idea was suggested by the customer, or more precisely, he showed me an example that was a four-legged vase, but at the same time he wanted me to paint and fill the entire long wall. I tried to get creative and solve this problem by drawing things that create a visual of a four-legged vase traveling through four seasons!

„Keturi metų laikai“ privatus užsakymas, Panevežio mieste, 2020 m.

/ Mural „Four seasons“ in the private home yard, Panevežys city, 2020 year

Šioje ugnimi kurtoje neofreskoje naudojau ugnį iš savo ugnies fakelo tam, kad išgaudžiau juodus kaip anglis varnos šešėlius, taip pat naudojau ir teptūką varnų siluetams kurti. Tokiu būdu ši neo-freska arba muralsas kuria undergroundinį pojūtį „Open Gallery Vilnius“, kur taip galite rasti pasaulinio lygio gatvės menininkus kaip Telmo Miel. Pati svarbiausia mano darbo idėja buvo atskleisti tokias emocijas, kurios verda toje vietoje, Open Gallery Vilnius ir Loftas. Dėl to varnos iš ugnies kalba apie chaotišką laisvę ir šventai nešvarų grožį. Būtent varnų susibūrimą pasirinkau kaip chaotiškos laisvės emocijos simbolį. Daugiau apie kūrinį (ir mano kūrybą pačiame video)

Atvira galerija Vilnius yra gerai žinomas visame pasaulyje kiemas, kuriame gausu įvairių gatvės meno freskų, tarp kurių yra ir tokių pasaulinių menininkų Telmo Miel.

(English) In this mural, I used fire from my torch for the sooty shadows, and also I got a brush to create silhouettes of crows. Yes, this mural creates an "underground" feel in Open Gallery Vilnius where you can also find Telmo Miel mural and lots of other murals. But the main idea of ​​my work is much more important - to reveal such emotions that boil here in Open Gallery Vilnius! As a result, Crows from fire speaks of chaotic freedom and sacredly dirty beauty. It was the gathering of crows that I chose as a symbol of the chaotic emotion of freedom. More about the piece (and my work) in a short interview.

(English) Open gallery Vilnius is well known worldwide yard which is full of different street art murals including such a worldwide artists Telmo Miel.

„Varnų sąskrydis“ Open gallery, Loftas, Vilnius, 2020 m.

/ Mural „Crows gathering“ with fire techniqu in Open gallery, Loftas, vilnius city, 2020 year

Tai buvo mano pirmasis užsakymas atliktas piešiniu ugnimi, kuriame kartu su Ringaudų bendruomene diskutavome ir išsirinkome geriausią eskizą ant apleisto pastato sienos, kuris ne tik pakeitė I forto, esančio Kaune, Ringauduose, kraštovaizdį ir apleistą architektūrą, bet tuo pačiu metu įprasmino kultūrinį tos vietos paveldą ir svarbią I pasaulinio karo istoriją. Projektas buvo laimėtas konkursas Europos Kultūros Sostinė 2022 Šiuolaikinės seniųnijos – Ringaudai, Piešinys iš suodžių pasakoja apie I pasaulinio karo įvikius, šturmą ir panaudotą Didžiosio Bertos pabūklą, kuris ištikrūjų išmušė skylę.

Piešimo technika buvo naudojant ugnį išgauti suodžius ir teptuku sukurti siluetus, tai padėjo suvaldyti iš ugnies atsirandančius suodžius. Ši patirtis labai įsimintina ne tik dėl temos ir jos įgyvendinimo, bet ir dėl susibūrusios bendruomenės ir žiūrovų skaičiaus, procesą stebėjo apie 100 žmonių

(English) This was my first commision mural work made with fire, in which together with the community of Ringaudai we discussed and chose the whole sketch on the wall of an abandoned building, which not only gave meaning to the landscape and abandoned architecture, but at the same time gave meaning to the cultural heritage of that place and the important history of World War I. The project won the competition „Ringaudai - contemporary eldership“ by Kaunas - European Capital of Culture 2022. The drawing from soot tells about the events of World War I, the storming and the used cannon of Great Bertha, which actually punched a real hole.

(English) The drawing technique was to use the fire to extract the soot and create a silhouette with a brush, this helped to control the soot from the fire. This experience is very memorable not only because of the theme and its implementation, but also because of the gathered community and the number of viewers, about 100 people watched the process

„Sapnas apie praeitį“ Europos Kultūros Sostinė 2022, Kaunas, I fortas

/ Mural „Dream about the past“ for European capital of culture 2022, I fort, Kaunas city, 2021 year

Kauno Kolegijos ofisas 2020 m.

/ Office room for University of applied science 2020 year.

Eskizą sukūriau pagal Kauno kolegijos logotipo vizualinį idenitetą ir pasiūliau net kelias idėjas iš kurių buvo išsirinktos abstrakcijos kurios veliau buvo įgyvendintos pačiame kabinete.

(English) I created a sketch based on the visual identity of the University of applied science logo and even suggested several ideas from which abstractions were chosen, which were later implemented in the office.

Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakulteto vidinis kiemelis kurio sienos prieš tai buvo tuščios, virto į keturių fakultete studijuojamų sričių piešiniais tai - Grafikos, interjero/exterjero, drabužių ir baldų dizaino sritys.

(English) The inner courtyard of the Faculty of Arts and Education of Kaunas College, whose walls were empty before, turned into drawings of the four fields studied at the faculty, i.e. Graphic, interior/exterior, clothing and furniture design fields.

Kauno kolegijos Menu fakulteto vidinis kiemelis, 2019 m.

/ University of applied science, Faculty of Art Inner courtyard, 2019 year.

Žaidimų kambarys Sporto futbolo federacijai ir Kauno kolegijai, 2019 m.

/ Game room for Sports Football Federation and Kaunas College, 2019 year.

Pagal pasiūlytus tris eskizus buvo išsirinktas šis su vartais ir logotipu ant sieno kūrybinis sprendimas pagyvinantis sporto akadėmijos žaidimų kambarį.

(English) Based on the proposed three sketches, this creative solution with a gate and a logo on the wall was chosen to enliven the sports academy's playroom.

Instagram feed