ILIUSTRACIJOS / ILLIUSTRATIONS

Iliustracijos ant Naujosios Vilnios Kultūros Centro fasado, 2024 m.

/ Illustrations on the facade of the New Vilnius Culture Centre, 2024

Eskizas dar kuriamas ir yra procese. Iliustracijos turės būti ant fasado tarsi cherbas, kurioje svarbiausiasi motyvai yra ažuolas arba gilė ir esančios, bei veikiančios skirtingos bendruomenės Naujosios Vilnios Kultūros Centre.

(English) The sketch is still in development and in process. The illustrations will have to be on the facade like a cherb, in which the most important motifs are an oak tree or an acorn, and the different communities present and operating in the New Vilnius Culture Center.

Knygomato iliustracijos, 2024 m.

/ Illustrations of mailboxes, 2024

Knygomatas, kuris bus papuoštas tarsi grafiti piešiniu, o tiksliau iliustracija, kurią atspausdins reklamos firma ir užklijuos ant skirtingų paštomatų Lentvaryje ir Trakuose. Užsakovas - Trakų viešoji biblioteka.

(English) A book machine that will be decorated with a graffiti-like drawing, or rather an illustration, which will be printed by an advertising company and pasted on different post machines in Lentvary and Trakai. Customer - Trakai Public Library.

Keturi metų laikai, 2021 m.

/ Four seasons, 2021 year

Privatus užsakymas gyvenamajame sklype ant sienos1 m.

Idėją pasiūlė užsakovas, o tiksliau parodė, kad nori keturkojos vazos, bet tuo pačiu metu norėjo užpildyti visa pailgą sieną. As pabandžiau į tai pažvelgti kūrybiškai ir išspręsti šitą problemą pripiešdamas vaizdus taip, kad atrodytų, kad ta keturkoja vaza keliauja per keturis metu laikus!

Commission work in a residential plot on the wall

(English) The idea was suggested by the customer, or rather, he showed that he wanted a four-legged vase, but at the same time, he wanted to fill the entire elongated wall. I tried to look at it creatively and solve this problem by drawing images in such a way that it seems that the four-legged vase travels through four seasons!

„Hot People“ NFT projektas, 2023 m.
/ „Hot people“ NFT project, 2023 year.

Privatus užsakymas aktorei Monikai, 2023 m.

5000 skirtingų „random“ sugeneruotų paveiksliukų su skirtingomis veido išraiškomis, drabužiais, fonais ir skirtingais atributais. Kolekcija sukurta ant Etherium krypto valiutos grandinės. Projektas skatina visus, ypač moteris, kiek atsiriboti nuo visuomenės primestų normų, išsilaisvinti iš ribų ir siekti būti savimi.

Kauno troleibusas, „Atia Senienos, Sveikos naujienos“ projektas 2020 m.

/ Kaunas municipality project for trolleybus, "Goodbye old things, hello new things!" 2020 m.

Savivaldybei reikėjo atnaujinti senus troleibusus prieš tai su jais atsisveikinant, dėl to kvietė menininkus dalyvauti konkurse. Tarp konkuro nugalėtoju buvo ir mano iliustracija kurioje vaizdavau miesto vardo užrašą ir miesto pagrindinį simbolį - Taurą. Piešinį igyvendinau ant troleibuso.

Kauno kolegijos Menu fakulteto vidinio kiemelio iliustracijos, 2019 m.

/ University of applied science illiustrations, Faculty of Art Inner courtyard, 2019 year.

Commission work for actress Monika, 2023 years.

(English) 5000 unique randomly generated images with different facial expressions, clothes, backgrounds, and different attributes. The collection is built on the Ethereum cryptocurrency blockchain. The project encourages everyone, especially women, to break free from boundaries and strive to be themselves, to distance themselves somewhat from the norms imposed by society. (English)

(English) The municipality needed to renew the old trolleybuses before saying goodbye to them, so they invited artists to participate in the competition. Among the winners of the competition was my illustration in which I depicted the inscription of the city's name and the main symbol of the city - Taurus. I realized the drawing on a trolley bus, which was running in the city.